โครงสร้างแผนกคอมพิวเตอร์

 

อาจารย์สุทิน พยนต์เลิศ

หัวหน้าภาคคอมพิวเตอร์

 

รองหัวหน้าแผนก

 

อาจารย์ปัญจพร ศรีสวรรค์

รองหัวหน้าแผนกฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วชรพร สีหะ

รองหัวหน้าแผนกฝ่ายกิจกรรม

อาจารย์เอ็นดู ชาญชิต

รองหัวหน้าแผนกฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์วสันต์ ศรีบัว

รองหัวหน้าแผนกฝ่ายผู้ช่วยอาจารย์

 

 

อาจารย์ประจำฝ่าย

 

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์กิ่งทอง คชาโภชน์

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์ขวัญจิต สันติสถาพรสุข

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์พันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

 

 

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

อาจารย์จริยา ธัญญสิทธิ์

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

อาจารย์พิสมัย ผุยผัน

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

อาจารย์ไพรวัลย์ ไต่เมฆ

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

อาจารย์ปรวีร์ ถนอมคุณ

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

 

อาจารย์พงษ์ศธร พันธุสัน

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

อาจารย์ณัฐภณ นพวรรณ

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

อาจารย์นทีธร สังข์สุวรรณ

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

อาจารย์วชิรวิทย์ วงศ์ภักดี

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

 

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์แสงรวี กังวานเลิศปัญญา

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์อานัต ทรงฉลาด

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์จันทิรา กาญจนพันธุ์

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์ศุภศิษฎ์ สุทธากูล

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์สมพร เล่ห์เหลี่ยม

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์กฤษณะ สันติสถาพรสุข

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์ประเสริฐ ศศิธนภูตินันท์

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์ธมลวรรณ กิตติเบญจกุล

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

 

อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ

 

อาจารย์จุลนที สีสายชล

อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ

 

อาจารย์อภินันท์ สมบูรณ์กุล

อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ

 

อาจารย์วุฒินันท์ กลั่นดาวลอย

อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ

 

อาจารย์กวีรัตน์ ทองโชติฉัตร

อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ

 

 

อาจารย์ธัชนนท์ เตียงประโคน

อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ

 

 

 

อาจารย์ฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัยแผนก

 

อาจารย์พัทธนันท์ เกิดแก้ว

อาจารย์ฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัยแผนก

 

MissJENNIFER FIRAT

อาจารย์ฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัยแผนก

 

อาจารย์กิตติณัฐ เลิศรัตนไผท

อาจารย์ฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัยแผนก