ชาวคอมพิวเตอร์รักษ์ป่า

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

กิจกรรมชาวคอมพิวเตอร์รักษ์ป่า วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน คลองตําหรุ จังหวัดชลบุรึ

โดยจะมีนักศึกษา SCM.2/1,SCM.2/2,STD.1/1,TDM.1/1

Facebook : แผนกคอมพิวเตอร์ อี.เทค

Youtube : https://www.youtube.com/c/ComputerETECH