ฝ่ายต่าง ๆ

รองหัวหน้าแผนก

อ.อภินันท์ สมบูรณ์กุล

รองหัวหน้าแผนกฝ่ายผู้ช่วยอาจารย์

อ.จุลนที สีสายชล

รองหัวหน้าแผนกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.วสันต์ ศรีบัว

รองหัวหน้าแผนกฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการแข่งขัน

อ.พงษ์ศธร พันธุสัน

รองหัวหน้าแผนกฝ่ายกิจกรรม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ประเสริฐ ศศิธนภูดินันท์

อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.วชรพร สีหะ

อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ธีรัช สุทธวิจิตร

อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.วุฒินันท์ กลั่นดาวลอย

อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.นิติพนธ์ สมบูรณ์ธนารักษ์

อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.วิศรุต ยืนสุข

อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.เกียรติยศ สีหะวงษ์

อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ภัททิรา ขวัญรวี

อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.กัญจน์ ศักดิ์คำดวง

อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.เอกรัตน์ อุไรโรจน์

อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ลัทธพล สะและวงษ์

อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

อ.จริยา ธัญญสิทธิ์

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

อ.กฤษณะ สันติสถาพรสุข

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

อ.พิสมัย ผุยผัน

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

อ.ปรวีร์ ถนอมคุณ

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

อ.ไพรวัลย์ ไต่เมฆ

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

อ.อาทิตยา เสียงล้ำ

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

อ.กมลกา แดงสกุล

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

อ.ธีระวัฒน์ พิรุณร่วง

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

อ.เพ็ญสินี เกษมรุ่งรัตน์

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

อ.ไททัศน์ ประสบกิตติคุณ

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

อ.ศิรดา สุนทร

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

อ.ภูมินทร์ กางทา

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

อ.หรรษพล บุญลือ

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

อ.ธณิตา จันทรมงคลชัย

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการแข่งขัน

อ.แสงรวี กังวานเลิศปัญญา

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการแข่งขัน

อ.อานัต ทรงฉลาด

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการแข่งขัน

อ.จันทิรา กาญจนพันธุ์

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการแข่งขัน

อ.กศินา สุขศิลา

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการแข่งขัน

อ.พณิชา ศรีวงษา

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการแข่งขัน

อ.ไกรวิณี โคตรภู

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการแข่งขัน

ฝ่ายวิชาการ

อ.กิ่งทอง คชาโภชน์

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

อ.ขวัญจิต สันติสถาพรสุข

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

อ.ชนิฎา บุญคำ

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

อ.กิตติณัฐ์ เลิศรัตนไผท

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

อ.นริศรา มีใย

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายประกันคุณภาพและการวิจัย

อ.พัทธนันท์ เกิดแก้ว

อาจารย์ฝ่ายประกันคุณภาพและการวิจัย

อ.วชิรวิทย์ วงศ์ภักดี

อาจารย์ฝ่ายประกันคุณภาพและการวิจัย

https://www.spu.ac.th/digitalmedia/professor/ https://www.bu.ac.th/th/about/council-committees https://finearts.dpu.ac.th/staff.html

Scroll to Top