รายงาน TA25 พฤษภาคม 2024
พิมพ์ PDF
รหัสผู้ช่วยอาจารย์ ชื่อ นามสกุล 08:15:0009:15:0010:15:0011:15:0012:15:0013:15:0014:15:0015:15:0016:15:00
NONONONONONONONONO
660526326 กษิดิศ ไดโจ้ NONONONONONONONONO
660525099 จักรกฤษ พรไธสง NONONONONONONONONO
660527196 จักรภพ วิศาลวิเศษวงศ์ NONONONONONONONONO
660525468 จินตนา จรูญผล NONONONONONONONONO
660525448 จิโรจน์ ไดโจ้ NONONONONONONONONO
660526588 ชนิตา ไชยวะรีย์ NONONONONONONONONO
660525907 ชนิภา ไชยวะรีย์ NONONONONONONONONO
660526348 ชาลิสา เงินเชียง NONONONONONONONONO
660527174 ชุตินันท์ อภิมุขสุรกุล NONONONONONONONONO
660526528 ณัชพิมพ์ ธนไพศาลเอกนรา NONONONONONONONONO
660527453 ธนพร ปัญจพาณิชย์กุล NONONONONONONONONO
660527444 ธำรงชัย เลิศตระกูล NONONONONONONONONO
660524559 ปรียนิตย์ วรานะรัตน์ NONONONONONONONONO
650525981 พรพนา น้อยสุวรรณ NONONONONONONONONO
660525981 พรพนา น้อยสุวรรณ NONONONONONONONONO
660526331 พรสินี น้อยโต NONONONONONONONONO
660527161 พัชญ์ธนัน วุฒิธรกุลพัฒน์ NONONONONONONONONO
660527464 ภัททิรา ขวัญรวี NONONONONONONONONO
660526573 ภาณุมาศ จันทร์เพ็ญ NONONONONONONONONO
660526559 ภูมินทร์ กองพล NONONONONONONONONO
660526818 ภูมิภัส ศรีพลาย NONONONONONONONONO
660526821 รัชพล โรจนสโรช NONONONONONONONONO
660525392 วริศรา หลินเปราะ NONONONONONONONONO
660526357 ศรินภัสร์ วุฒิธรกุลพัฒน์ NONONONONONONONONO
660527189 ศิวกร วิชกูล NONONONONONONONONO
660525897 สายชล ปัญญาวงค์สว่าง NONONONONONONONONO
660527220 สุริยาณี ทองทิพย์ NONONONONONONONONO
660527206 อรรถพันธ์ ไชยมงคลวุฒิ NONONONONONONONONO
660527150 เกษมณี เชื้อคำสอน NONONONONONONONONO
660525471 เพ็ญสินี เกษมรุ่งรัตน์ NONONONONONONONONO
660526515 เยาวลักษณ์ มงคลประภากร NONONONONONONONONO