รายงาน TA29 มีนาคม 2023
พิมพ์ PDF
รหัสผู้ช่วยอาจารย์ ชื่อ นามสกุล 08:15:0009:15:0010:15:0011:15:0012:15:0013:15:0014:15:0015:15:0016:15:00
NONONONONONONONONO
650526533 กฤษณพงค์ นนแก้ว NONONONONONONONONO
650526326 กษิดิศ ไดโจ้ NONONONONONONONONO
650525099 จักรกฤษ พรไธสง NONONONONONONONONO
650525468 จินตนา จรูญผล NONONONONONONONONO
650525448 จิโรจน์ ไดโจ้ NONONONONONONONONO
650526588 ชนิตา ไชยวะรีย์ NONONONONONONONONO
650525907 ชนิภา ไชยวะรีย์ NONONONONONONONONO
650526348 ชาลิสา เงินเชียง NONONONONONONONONO
650526528 ณัชพิมพ์ ธนไพศาลเอกนรา NONONONONONONONONO
650525367 นิติพนธ์ สมบูรณ์ธนารักษ์ NONONONONONONONONO
650524559 ปรียนิตย์ วรานะรัตน์ NONONONONONONONONO
650525981 พรพนา น้อยสุวรรณ NONONONONONONONONO
650526331 พรสินี น้อยโต NONONONONONONONONO
650526573 ภาณุมาศ จันทร์เพ็ญ NONONONONONONONONO
650526559 ภูมินทร์ กองพล NONONONONONONONONO
650526818 ภูมิภัส ศรีพลาย NONONONONONONONONO
650526821 รัชพล โรจนสโรช NONONONONONONONONO
650525392 วริศรา หลินเปราะ NONONONONONONONONO
590519108 วสันต์ ศรีบัว NONONONONONONONONO
650526357 ศรินภัสร์ วุฒิธรกุลพัฒน์ NONONONONONONONONO
650525897 สายชล ปัญญาวงค์สว่าง NONONONONONONONONO
650524641 สุภาพร เกษมสุข NONONONONONONONONO
650526403 สุภาภร ปานผดุง NONONONONONONONONO
650525880 อิศรานุวัฒน์ เชียงทา NONONONONONONONONO
650525963 เนตรลาวัลย์ ทับสมบัติ NONONONONONONONONO
650525471 เพ็ญสินี เกษมรุ่งรัตน์ NONONONONONONONONO
650526515 เยาวลักษณ์ มงคลประภากร NONONONONONONONONO