1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน แสดงตัวเลข 1 ถึง 10 เพิ่มรอบละ 1 ด้วยคำสั่ง for
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน แสดงตัวเลข 1 ถึง 10 เพิ่มรอบละ 2 ด้วยคำสั่ง for
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน แสดงตัวเลข 10 ถึง 1 ลดรอบละ 1 ด้วยคำสั่ง for
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน แสดงตัวเลข 10 ถึง 1 ลดรอบละ 2 ด้วยคำสั่ง for
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน แสดงตัวเลข 1 ถึง ตัวเลขใด ๆ เพิ่มรอบละ 1 ด้วยคำสั่ง for
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน แสดงตัวเลขเริ่มต้น ถึง ตัวเลขสุดท้าย เพิ่มรอบละ 1 ด้วยคำสั่ง for
  หมายเหตุ ไม่ระบุตัวเลขเริ่มต้น และ ไม่ระบุตัวเลขสุดท้าย
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน แสดงตัวเลขสุดท้าย ถึง ตัวเลขเริ่มต้น ลดรอบละ 1 ด้วยคำสั่ง for
  หมายเหตุ ไม่ระบุตัวเลขเริ่มต้น และ ไม่ระบุตัวเลขสุดท้าย
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ