1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน คำนวณหาจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้มที่ซื้อ
  กำหนดให้ป้อน จำนวนส้มที่ซื้อเข้ามา แล้วตรวจสอบว่า
  ถ้าซื้อส้ม = 5 กิโลกรัม ถ้า ใช่ คิดราคาส้มกิโลกรัมละ 100 บาท
  ถ้าซื้อส้ม > 5 กิโลกรัม ถ้า ใช่ คิดราคาส้มกิโลกรัมละ 90 บาท
  ถ้าซื้อส้ม < 5 กิโลกรัม ถ้า ใช่ คิดราคาส้มกิโลกรัมละ 110 บาท
  – แสดงจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้มที่ซื้อ ออกทางจอภาพ
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่จำนวนส้มที่ซื้อ (กิโลกรัม) => 5
  จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้มที่ซื้อ = 500 บาท

  ———————————————————————————-
  จงใส่จำนวนส้มที่ซื้อ (กิโลกรัม) => 6
  จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้มที่ซื้อ = 540 บาท

  ———————————————————————————-
  จงใส่จำนวนส้มที่ซื้อ (กิโลกรัม) => 4
  จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้มที่ซื้อ = 440 บาท

  ———————————————————————————-
 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน คำนวณหาจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้มที่ซื้อ
  – ป้อนจำนวนส้มที่ซื้อ เข้ามาทางคีย์บอร์ด
  แล้วตรวจสอบว่า
  ถ้าซื้อส้ม 1- 5 กิโลกรัม ถ้า ใช่ คิดราคาส้มกิโลกรัมละ 100 บาท
  ถ้าซื้อส้ม > 5 – 10 กิโลกรัม ถ้า ใช่ คิดราคาส้มกิโลกรัมละ 90 บาท
  ถ้าซื้อส้ม > 10 – 20 กิโลกรัม ถ้า ใช่ คิดราคาส้มกิโลกรัมละ 80 บาท
  ถ้าซื้อส้ม > 20 – 30 กิโลกรัม ถ้า ใช่ คิดราคาส้มกิโลกรัมละ 70 บาท
  ถ้าซื้อส้ม > 30 กิโลกรัมขึ้นไป ถ้า ใช่ คิดราคาส้มกิโลกรัมละ 60 บาท
  – แสดงจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้มที่ซื้อ ออกทางจอภาพ
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่จำนวนส้มที่ซื้อ (กิโลกรัม) => 5
  จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้มที่ซื้อ = 500 บาท
  ———————————————————————————-
  จงใส่จำนวนส้มที่ซื้อ (กิโลกรัม) => 8
  จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้มที่ซื้อ = 720 บาท
  ———————————————————————————
  จงใส่จำนวนส้มที่ซื้อ (กิโลกรัม) => 13
  จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้มที่ซื้อ = 1040 บาท
  ———————————————————————————
  จงใส่จำนวนส้มที่ซื้อ (กิโลกรัม) => 28
  จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้มที่ซื้อ = 1960 บาท
  ———————————————————————————
  จงใส่จำนวนส้มที่ซื้อ (กิโลกรัม) => 32
  จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้มที่ซื้อ = 1920 บาท
  ———————————————————————————

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน คำนวณหาภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย และจำนวนเงินเดือนสุทธิของพนักงานแต่ละคน
  – ป้อนรหัสพนักงาน เข้ามาทางคีย์บอร์ด
  – ป้อนชื่อพนักงาน เข้ามาทางคีย์บอร์ด
  – ป้อนจำนวนเงินเดือน เข้ามาทางคีย์บอร์ด
  แล้วตรวจสอบว่า
  ถ้าเงินเดือนไม่เกิน 6,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี (ภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย มีค่าเป็นศูนย์)
  ถ้าเงินเดือนมากกว่า 6,000 – 10,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินเดือน
  ถ้าเงินเดือนมากกว่า 10,000 – 20,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินเดือน
  ถ้าเงินเดือนมากกว่า 20,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของเงินเดือน
  – แสดงภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย ออกทางจอภาพ
  – คำนวณหา จำนวนเงินเดือนสุทธิ และแสดงจำนวนเงินเดือนสุทธิ ออกทางจอภาพ
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่รหัสพนักงาน => 301001
  จงใส่ชื่อพนักงาน => เดชา
  จงใส่จำนวนเงินเดือน => 5000
  ภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย = 0.00 บาท
  จำนวนเงินเดือนสุทธิ = 5000.00 บาท

  ———————————————————————————-
  จงใส่รหัสพนักงาน => 301002
  จงใส่ชื่อพนักงาน => ไตรรัตน์
  จงใส่จำนวนเงินเดือน => 8000
  ภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย = 400.00 บาท
  จำนวนเงินเดือนสุทธิ = 7600.00 บาท

  ———————————————————————————-
  จงใส่รหัสพนักงาน => 301003
  จงใส่ชื่อพนักงาน => วินัย
  จงใส่จำนวนเงินเดือน => 17500
  ภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย = 1750.00 บาท
  จำนวนเงินเดือนสุทธิ = 15750.00 บาท

  ———————————————————————————-
  จงใส่รหัสพนักงาน => 301004
  จงใส่ชื่อพนักงาน => หวาน
  จงใส่จำนวนเงินเดือน => 23000
  ภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย = 3450.00 บาท
  จำนวนเงินเดือนสุทธิ = 19550.00 บาท

  ———————————————————————————-