1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน แปลงเงินดอลล่าร์ เป็น เงินบาทไทย
  โดยที่ จำนวนเงิน 1 ดอลล่าร์ เท่ากับ 40 บาท
  เช่น นายแดง มีจำนวนเงินดอลล่าร์ในกระเป๋า 20 ดอลล่าร์ แสดงว่า ขณะนี้เขามีเงินติดตัวเป็นจำนวน 800 บาทไทย
  – ป้อนจำนวนเงินดอลล่าร์ เข้ามาทางคีย์บอร์ด
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่จำนวนเงินดอลล่าร์ => 30
  จำนวนเงิน 30 ดอลล่าร์ = 1200 บาทไทย

  ————————————————————————–
  จงใส่จำนวนเงินดอลล่าร์ => 20
  จำนวนเงิน 20 ดอลล่าร์ = 400 บาทไทย

  ————————————————————————–
  จงใส่จำนวนเงินดอลล่าร์ => 50
  จำนวนเงิน 50 ดอลล่าร์ = 2000 บาทไทย

  ————————————————————————–
 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน คำนวณหาจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายค่าเดินทางรถไฟ
  โดยที่ ระยะทางจากสถานีที่ 1 ถึง สถานีที่ 3 คิดค่าเดินทางสถานีละ 5 บาท ส่วนสถานีถัดไป คิดค่าเดินทางสถานีละ 2 บาท
  เช่น นายแดง เดินทางด้วยรถไฟจากสถานีต้นทาง คือ สถานีที่ 4 ไปยังสถานีปลายทาง คือ สถานีที่ 11
  แสดงว่าเขาเดินทางเป็นระยะทางทั้งหมด 7 สถานี เขาจะต้องเดินทางทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 23 บาท
  – ป้อนหมายเลขสถานีต้นทาง เข้ามาทางคีย์บอร์ด
  – ป้อนหมายเลขสถานีปลายทาง เข้ามาทางคีย์บอร์ด
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่หมายเลขสถานีต้นทาง => 7
  จงใส่หมายเลขสถานีปลายทาง => 15
  จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายค่าเดินทางรถไฟ = 25 บาท

  ————————————————————————–
  จงใส่หมายเลขสถานีต้นทาง => 4
  จงใส่หมายเลขสถานีปลายทาง => 11
  จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายค่าเดินทางรถไฟ = 23 บาท

  ————————————————————————–
  จงใส่หมายเลขสถานีต้นทาง => 5
  จงใส่หมายเลขสถานีปลายทาง => 9
  จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายค่าเดินทางรถไฟ = 17 บาท

  ————————————————————————–