1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน 5 ขั้นตอน คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม
    สูตรที่ใช้ พื้นที่สามเหลี่ยม = 0.5 x ฐาน x สูง

ศึกษาการทำแบบฝึกหัดนี้ได้จาก เมนู บทเรียน ==> ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน 5 ขั้นตอน