รูปที่ 1 เมื่อเงื่อนไขที่ 1 เป็นจริง

รูปที่ 2 เมื่อเงื่อนไขที่ 2 เป็นจริง

รูปที่ 3 เมื่อเงื่อนไขที่ 3 เป็นจริง

รูปที่ 4 เมื่อเงื่อนไขที่ 4 เป็นจริง

รูปที่ 5 เมื่อเงื่อนไขที่ 1, 2 , 3, 4 เป็นเท็จ