1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน ทำความรู้จักคำสั่ง do-while ถ้าป้อนตัวเลขน้อยกว่า 1 จริง ให้ย้อนกลับไปป้อนใหม่
    ให้นักศึกษาวาดรูป flowchart ตามรูปที่กำหนดให้ด้านล่างและ อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานของคำสั่ง do-while

  1. ทำความรู้จักคำสั่ง do-while ถ้าป้อนคะแนนสอบกลางภาคผิดให้ย้อนกลับไปป้อนใหม่
    ให้นักศึกษาวาดรูป flowchart ตามรูปที่กำหนดให้ด้านล่างและ อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานของคำสั่ง do-while