การวิเคราะห์ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม

การวิเคราะห์ข้อมูลชนิดจำนวนทศนิยม

การวิเคราะห์ข้อมูลชนิดข้อความ