รหัส              3901-2115                 วิชา            การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ     

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Xcode

2. มีทักษะในการเขียนภาษา Swift

3. มีทักษะในการสร้าง App บนมือถือ

4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Xcode

2. เขียนภาษา Swift ตามข้อกำหนด

3. สร้าง App บนมือถือตามข้อกำหนด

4. แก้ไขปัญหา Error ของโปรแกรม

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรม Xcode การเลือกคำสั่ง เขียนภาษา Swift ได้. สร้าง App บนมือถือ ตามข้อกำหนด

สัปดาห์ที่เนื้อหาการเรียนการสอน
1เรียนรู้ส่วนของการเขียน iOS Apps วิธีการใช้งาน Xcode สำหรับพัฒนา Apps
2สอน swift พื้นฐาน
3สอน swift พื้นฐาน
4สอน swift fuction
5สอน swift class
6สอน swift exception
7Auto Layout and Responsive Uis
8Auto Layout and Responsive Uis and Action Event
9สอบกลางภาค
10การใช้งาน Tabbar
11การใช้งาน Navigation
12การใช้งาน Table View
13การใช้งาน collection View
14การติดต่อฐานข้อมูล ด้วย CoreData
15การติดต่อฐานข้อมูล ด้วยเว็บ service
16การติดต่อฐานข้อมูล ด้วยเว็บ service
17การติดต่อฐานข้อมูล ด้วยเว็บ service
18 สอบปลายภาค