อุปกรณ์ชมรม E-PHOTO CRAFT ของแผนกคอมพิวเตอร์

รูปอุปกรณ์ ชื่อ จำนวนอุปกรณ์ที่มีอยู่ วันรับเข้าอุปกรณ์
Image Sony A7 III 0 2021-06-01
Image sony zv1 1 2021-05-14