อุปกรณ์ชมรม E-PHOTO CRAFT ของแผนกคอมพิวเตอร์

รูปอุปกรณ์ ชื่อ จำนวนอุปกรณ์ที่มีอยู่ วันรับเข้าอุปกรณ์