ComDepartment ETECH

อ.ปรวีร์ ถนอมคุณ

ก้าวแรกนั้นสำคัญ ก้าวสองนั้น18 ปรวีร์ ถนอมคุณ อาจารย์ ปรวีร์ ถนอมคุณ อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการแข่งขัน สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ.จันทิรา กาญจนพันธุ์

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด จันทิรา กาญจนพันธุ์ อาจารย์ จันทิรา กาญจนพันธุ์ อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการแข่งขัน สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม

อ.อานัต ทรงฉลาด

เริ่มต้นก้าวแรกได้เปรียบแล้ว อานัต ทรงฉลาด อาจารย์ อานัต ทรงฉลาด อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการแข่งขัน สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู(ราชภัฎราชนครินทร์)

อ.แสงรวี กังวานเลิศปัญญา

เจอคนเก่งจงเรียนรู้จากเขา เจอคนงี่เง่าให้เอามาสอนตัวเอง แสงรวี กังวานเลิศปัญญา อ. แสงรวี กังวานเลิศปัญญา อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการแข่งขัน สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตเอกรัตน์ อุไรโรจน์

กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ เดี๋ยวมันก็สำเร็จ เอกรัตน์ อุไรโรจน์ นิสิต เอกรัตน์ อุไรโรจน์ อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว สำเร็จการศึกษา กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ.นริศรา มีใย

– นริศรา มีใย อาจารย์ นริศรา มีใย อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย

อ.พณิชา ศรีวงษา

เหนื่อยได้ ท้อได้ แต่ห้ามถอยเด็ดขาด พณิชา ศรีวงษา อาจารย์ พณิชา ศรีวงษา อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.ชนิฎา บุญคำ

– ชนิฎา บุญคำ อาจารย์ ชนิฎา บุญคำ อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย

อ.นิติพนธ์ สมบูรณ์ธนารักษ์

– นิติพนธ์ สมบูรณ์ธนารักษ์ อาจารย์ นิติพนธ์ สมบูรณ์ธนารักษ์ อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย

อ.กศินา สุขศิลา

– กศินา สุขศิลา อาจารย์ กศินา สุขศิลา อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner