อ.หนึ่ง
อ.วชรพร สีหะ

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนกฝ่ายกิจกรรม

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการจัดการเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

คติประจำตัว : ทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner