อ.เบล
อ.พันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์
สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการพัฒนาระบบสมัยใหม่
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.)
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คติประจำตัว : ทำให้ดีที่สุด ในจุดที่เลือกยืน

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner