อ.ปัญจพร ศรีสวรรค์

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คติประจำตัว : อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner