อ.ขวัญ
อ.ขวัญจิต สันติสถาพรสุข

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คติประจำตัว : Everyday may not be good, but there is something good in every day

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner