คุณนายกิ่ง
อ.กิ่งทอง คชาโภชน์

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม

คติประจำตัว : มีวันนี้ต้องผ่านเมื่อวาน

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner