อ.เอ็น
อ.เอ็นดู ชาญชิต

ตำแหน่ง     : รองหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการแข่งขัน

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา    : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา  : คอ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คติประจำตัว  : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม กรรมมีความยุติธรรมและเที่ยงตรงเสมอ

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner