A.Thamonwan

อ.พลอย
อ.ธมลวรรณ กิตติเบญจกูล

ตำแหน่ง     : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขาวิชา    : เทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา  : วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.

มหาวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คติประจำตัว  : จงรับฟังให้มากกว่าพูด