อ.เอ็ก
อ.ธีรัช สุทธวิจิตร

ตำแหน่ง     : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขาวิชา    : วิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

มหาวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คติประจำตัว  : วันนี้ให้ดีที่สุด

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner