A.Suppasit

อ.ศุถ
อ.ศุภศิษฏ์ สุทธากูล

ตำแหน่ง     : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา : Lorem Ipsum

สาขาวิชา    : Lorem Ipsum

วุฒิการศึกษา  : Lorem Ipsum

มหาวิทยาลัย  : Lorem Ipsum

คติประจำตัว  : Lorem Ipsum