อ.อ้อย
อ.สมพร เล่ห์เหลี่ยม

ตำแหน่ง     : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี

สาขาวิชา    : การตลาด

วุฒิการศึกษา  : ศิลปศาสตร์บัญฑิต

มหาวิทยาลัย  : สถาบันราขภัฎราชนครินทร์

คติประจำตัว  : ทำทุกวันให้ดีที่สุด

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner