อ.ม่อน
อ.พงษ์ศธร พันธุสัน

ตำแหน่ง     : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขาวิชา    : เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

วุฒิการศึกษา  : วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.

มหาวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยธนบุรี

คติประจำตัว  : แตงโม แตงโม แตงโม

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner