อ.ไหม
อ.พิสมัย ผุยผัน

ตำแหน่ง     : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา    : เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วุฒิการศึกษา  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

มหาวิทยาลัย  : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คติประจำตัว  : อย่าให้เมื่อวาน มีอิทธิพลกับชีวิตมากกว่าวันนี้

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner