อ.เปี๊ยก
อ.ไพรวัลย์ ไต่เมฆ

ตำแหน่ง     : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขาวิชา    : สารสนเทศ 

วุฒิการศึกษา  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

มหาวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

คติประจำตัว  : จงเพียงพอให้พอเพียง

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner