อ.นัท
อ.อานัต ทรงฉลาด

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์(วิทยาลัยครู)

คติประจำตัว : การเรียนรู้คือการศึกษาตลอดชีวิต

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner