อ.นาตยา
อ.นาตยา สมบูรณ์กุล

ตำแหน่ง     : หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา    :  เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

วุฒิการศึกษา  : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)

มหาวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คติประจำตัว  : วันนี้ให้ดีที่สุด

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner