อ.หนุ่ม
อ.กฤษณะ สันติสถาพรสุข

ตำแหน่ง     : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขาวิชา    : คอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา  : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)

มหาวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คติประจำตัว  : ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner