ิ.มิว
อาจารย์ฝึกสอนกิตติศักดิ์ ทองคำ

ตำแหน่ง     : นิสิตฝึกสอน

สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี ชั้นปีที่5

สาขาวิชา    : วิศวกรรมไฟฟ้า

วุฒิการศึกษา  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)

มหาวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คติประจำตัว  : ถ้ามีวันที่ไม่กล้า ก็ไม่ต้องฝืนกล้าเพื่อพิสูจน์ใคร

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner