อ.จ้อน
อ.กวีรัตน์ ทองโชติฉัตร

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธนบุรี

คติประจำตัว : ไม่ตั้งใจฉันใด ไม่เข้าใจฉันนั้น

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner