อ.โจ้
อ.จุลนที สีสายชล

ตำแหน่ง     : รองหัวหน้้าแผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขาวิชา    : วิทยาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา  : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)

มหาวิทยาลัย  : สถาบันราชภัฎนครปฐม

คติประจำตัว  : ปลาตายเท่านั้นที่ว่ายตามน้ำ

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner