Share

ปลาตายเท่านั้นที่ว่ายตามน้ำ

จุลนที สีสายชล

อาจารย์

รองหัวหน้าแผนกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สำเร็จการศึกษา

  ปริญญาตรี

 • สาขาวิชา

  วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • วุฒิการศึกษา

  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)

 • มหาวิทยาลัย

  สถาบันราชภัฎนครปฐม

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner