อ.ปู
อ.จริยา ธัญญสิทธิ์

ตำแหน่ง     : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา    : หลักสูตรและการสอน

วุฒิการศึกษา  : กศ.ม

มหาวิทยาลัย  : ม.บูรพา

คติประจำตัว  : ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner