อ.หรั่ง
อ.อภินันท์ สมบูรณ์กุล

ตำแหน่ง     : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา    : เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนง การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่

วุฒิการศึกษา  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)

มหาวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คติประจำตัว  : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner