อ.ป๋อ
อ.ปรวีร์ ถนอมคุณ

ตำแหน่ง     : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโท

สาขาวิชา    :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา  : ค.อ.ม.

มหาวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คติประจำตัว  : ก้าวแรกนั้นสำคัญ ก้าวสองนั้น18

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner