อ.นน
อ.นทีธร สังข์สุวรรณ

ตำแหน่ง     : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขาวิชา    : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ)

มหาวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คติประจำตัว  : Find your Treasure!

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner