Share

พันๆราตรี ที่จีนี่ไม่เจอใครๆ ไม่เคยได้ไปที่ไหน ไปกับใครไม่มีไม่มี

นทีธร สังข์สุวรรณ

อาจารย์

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกิจกรรมและแนะแนว

 • สำเร็จการศึกษา

  ปริญญาตรี

 • สาขาวิชา

  ครุศาสตร์ไฟฟ้า สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • วุฒิการศึกษา

  ครุศาสต์อุตสาหกรรมบัณฑิต

 • มหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner