หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

อาจารย์นาตยา สมบูรณ์กุล

รองหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

อาจารย์วชรพร สีหะ
รองหัวหน้าแผนกฝ่ายกิจกรรม
อาจารย์เอ็นดู ชาญชิต
รองหัวหน้าแผนกฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์วสันต์ ศรีบัว
รองหัวหน้าแผนกฝ่ายผู้ช่วยอาจารย์
อาจารย์จุลนที สีสายชล
รองหัวหน้าแผนกฝ่ายสารสนเทศ

อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ

อาจารย์กิ่งทอง คชาโภชน์
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ขวัญจิต สันติสถาพรสุข
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์พันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ณัฐภณ นพวรรณ
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

อาจารย์จริยา ธัญญสิทธิ์
อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม
อาจารย์พิสมัย ผุยผัน
อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม
อาจารย์ไพรวัลย์ ไต่เมฆ
อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม
อาจารย์พงษ์ศธร พันธุสัน
อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม
อาจารย์วชิรวิทย์ วงศ์ภักดี
อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม
อาจารย์นทีธร สังข์สุวรรณ
อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม
อาจารย์มนัสพล ยื่นกระโทก
อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม
อาจารย์กิตติศักดิ์ ทองคำ
อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม
อาจารย์ฝึกสอนสุนิษา จิตรสุวรรณ์
อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม
อาจารย์ฝึกสอนญาณิศา กุลโรจน์วีรากร
อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์อานัต ทรงฉลาด
อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์แสงรวี กังวานเลิศปัญญา
อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์สมพร เล่ห์เหลี่ยม
อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์จันทิรา กาญจนพันธุ์
อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ศุภศิษฎ์ สุทธากูล
อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์กฤษณะ สันติสถาพรสุข
อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ปรวีร์ ถนอมคุณ
อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ประเสริฐ ศศิธนภูดินันท์
อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ

อาจารย์อภินันท์ สมบูรณ์กุล
อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ
อาจารย์วุฒินันท์ กลั่นดาวลอย
อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ
อาจารย์ธีรัช สุทธวิจิตร
อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ
อาจารย์ศิริศักดิ์ พิมรัตน์
อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ

อาจารย์ฝ่ายประกันคุณภาพและอาจารย์ต่างประเทศ

อาจารย์พัทธนันท์ เกิดแก้ว
อาจารย์ฝ่ายประกันคุณภาพและอาจารย์ต่างประเทศ
อาจารย์กิตติณัฐ เลิศรัตนไผท
อาจารย์ฝ่ายประกันคุณภาพและอาจารย์ต่างประเทศ
MissJENNIFER FIRAT
อาจารย์ฝ่ายประกันคุณภาพและอาจารย์ต่างประเทศ
Mr.SULEYMAN YIRTICI
อาจารย์ฝ่ายประกันคุณภาพและอาจารย์ต่างประเทศ
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner