การกำหนดตำแหน่งข้อมูล

การกำหนดตำแหน่งข้อมูลโดยใช้คำสั่ง <center>.............</center>
การกำหนดตำแหน่งข้อมูลโดยใช้คำสั่ง <P align=left หรือ center หรือ right>.............</P>
การกำหนดตำแหน่งอักษรโดยใช้คำสั่ง <center>.............</center>
รูปแบบคำสั่ง :
<center>...ข้อมูล..... </center>

คำอธิบาย : คำสั่งนี้ใช้เมื่อเราต้องการทำให้ตัวอักษร, ภาพ หรือตาราง ให้อยู่ตรงกลางของจอภาพ โดย ให้นำคำสั่งข้างต้นไปคร่อม ข้อความ,ภาพ, หรือตาราง นั้นไว้ อย่างเช่น ต้องการแต่งคำว่า "สุระ วรรณแสง" ให้อยู่ตรงกลาง ให้ทำดังนี้ : <center> สุระ วรรณแสง</center> ผลลัพธ์ที่ได้คือ
สุระ วรรณแสง


การกำหนดตำแหน่งอักษรโดยใช้คำสั่ง <P>....ข้อมูล.........</P>
รูปแบบคำสั่ง :
<P align=left หรือ center หรือ right>...ข้อมูล..... </center>

คำอธิบาย : คำสั่งนี้ใช้เมื่อเราต้องการทำให้ตัวอักษร, ภาพ หรือตาราง ให้อยู่ด้านซ้าย กลาง หรือขวา โดยให้เลือกเอาว่าจะให้อยู่ตำแหน่งใด โดยให้นำคำสั่งข้างต้นไปคร่อม ข้อความ,ภาพ, หรือตาราง นั้นไว้ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีการเว้นวรรคก่อน 1 บรรทัดถึงจะแสดงผล(Paragraph) อย่างเช่น ต้องการแต่งคำว่า "สุระ วรรณแสง" ให้อยู่ด้านขวา ให้ทำดังนี้ : <P align=right> สุระ วรรณแสง</P> ผลลัพธ์ที่ได้คือ

สุระ วรรณแสงตัวอย่าง : ทดสอบการจัดตำแหน่งข้อมูล
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
การจัดตำแหน่ง</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=white>
<font size=2 face="ms sans serif">
<center>ข้อมูลอยู่ตรงกลาง โดยใช้ center </center>
<P Align=left>ข้อมูลอยู่ด้านซ้าย</P>
<P Align=right>ข้อมูลอยู่ด้านขวา</P>
<P Align=center>ข้อมูลอยู่ตรงกลางโดยใช้ P align=center</P>
</font>
</BODY>
</HTML>


Click เพื่อดูผลลัพธ์

                                                            แหล่งข้อมูล http://www.rin.ac.th/