การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค

 

 

 

 

 

สรุปผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอีเทค ขอบคุณอาจารย์ผู้ควบคุมในการติว รุ่นพี่ กำลังใจจากอาจารย์และผู้บริหารทุกท่าน และที่ขาดไม่ได้คือผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 85 ท่าน ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเท และมีระเบียบวินัย ในการฝึกซ้อมได้รับรางวัลทั้งหมด 60 เหรียญ เป็นเงิน 426,600 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปการแข่งขันตามภาค

ภาค 1 สมุทรปราการ

สาขากราฟิกดีไซน์

นายพยุพนธ์ แน่นหนา

นางสาวศิวาพร เลิศบารุง

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอรรถโกวิทย์ สุจริตธนะการ

นายวาทิต เข็มทอง

นายอนุรักษ์ ลิยี่เก

ภาค 2 สุพรรณบุรี

สาขากราฟิกดีไซน์

นางสาวจิดาภา รุ่งเรือง

นางสาวปิยฉัตร สุกใส

สาขาเว็บดีไซน์

นายพงศกร สอนเพ็ชร

นายธนบดี ตันวงษ์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชวินโรจน์ เชื้อแพทย์

นางสาวกมลชนก ขาวชูเกียรติ

ภาค 3 ชลบุรี

สาขากราฟิกดีไซน์

นางสาวณัฐพร สุวรรณแสงศร

นางสาวนุษรา อาจกล้า

สาขาเว็บดีไซน์

นายนภมณฑล นอขุนทด

นายสิทธิพล แจ้งคา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภูราวัชร อนุสิทธิ์

นายณัฐกฤตย์ กวานดา

นายนที ผ่องภิญโญ

ภาค 4 ราชบุรี

สาขากราฟิกดีไซน์

นางสาวอภิสรา เต่าสา

สาขาเว็บดีไซน์

นางสาวมาริษา เรืองศรี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณัฐวุธ คุ้มทอง

นางสาวจิราภรณ์ ฤทธิ์รัศมี

นายวุฒิชัย มากะนัตถุ์

ภาค 5 นครราชสีมา

สาขากราฟิกดีไซน์

นางสาวทิพวรินทร์ จงเพียร

นายประธาน ญะวงษา

นายเศรษฐพัส วันนุทรวง

สาขาเว็บดีไซน์

นางสาวภัทรา มุกดาบุญ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกิ่งดาว สะบายดี

นางสาวชลธิชา แจ่มแจ้ง

ภาค 6 ขอนแก่น

สาขากราฟิกดีไซน์

นางสาวคฑาทอง ทองฟู

สาขาเว็บดีไซน์

นายสิริพงษ์ เอี่ยมสาอางค์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภูสิทธิ์ ก้านจุลเกตุ

นายวิษณุ เนื่องจานงค์

นางสาวภัทรนันท์ อุปจันทร์

ภาค 7 อุบลราชธานี

สาขากราฟิกดีไซน์

นายคุณานนต์ โคตะสา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกิตติศักดิ์ ปั้นทอง

นางสาวธีรารัตน์ แสงสกุล

นายพิรุณ ไชยณรงค์

ภาค 8 นครสวรรค์

สาขากราฟิกดีไซน์

นางสาวเก็จมณี ภาษิต

สาขาเว็บดีไซน์

นายภูวเดช ทองปาน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพุทธินาย เสมพืช

นายชัยณุวัฒน์ เรืองศรี

ภาค 9 พิษณุโลก

สาขากราฟิกดีไซน์

นางสาวจิราพร สวัสดี

นางสาวสุดารัตน์ มณีอ่อน

นายสาวนริศรา เหลือแพน

สาขาเว็บดีไซน์

นางสาวรักษิณา สืบศรี

นางสาวธาดาวรรณ ยิ้มบุบผา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชโยดม ประยูรอุดมสุข

ภาค 10 ลำปาง

สาขากราฟิกดีไซน์

นางสาวธัญรัตน์ สุธรรมวงค์

สาขาเว็บดีไซน์

นายศักดิพัฒน์ เนื้อขำ

นางสาวพัชรินทร์ บุญฤทธิ์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกรรณิการ์ ผาหัด

นางสาววนิดา หาระวงค์

ภาค 11 สุราษฎร์ธานี

สาขากราฟิกดีไซน์

นางสาวพิชญธิดา แก้วชิณ

สาขาเว็บดีไซน์

นายกรวิชญ์ ทีสุกะ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทัศนัย ชาสงวน

นายชญานิน แถมกลาง

ภาค 12 สงขลา

สาขากราฟิกดีไซน์

นายยศธร อุเทน

นายเอกบดินทร์ เพิ่มพิพัฒน์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธนกฤต จันทโสภณโน