อ.วชรพร สีหะ

อ.วชรพร สีหะ

 

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนกฝ่ายกิจกรรม

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการจัดการเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

คติประจำตัว : ทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer