อ.เกษราพร วิวัฒนะ

อ.เกษราพร วิวัฒนะ

 

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนกฝ่ายพัฒนานักศึกษา

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต(กศ.ม.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

คติประจำตัว : จงอย่าจำบุญคุณที่ทำให้กับคนอื่น แต่จงจำบุญคุณของคนอื่นที่ทำกับเรา

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer