อ.อรุณี ประกอบผล(นิสิตฝึกสอน)

อ.อรุณี ประกอบผล(นิสิตฝึกสอน)

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

คติประจำตัว : ถ้าคุณทำได้จงช่วยผู้อื่น ถ้าคุณทำไม่ได้อย่างน้อยจงอย่าทำร้ายผู้อื่น

Date

21 November 2019

Tags

Teacher Computer