อ.พันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์

อ.พันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการพัฒนาระบบสมัยใหม่

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

คติประจำตัว : สนุกกับสิ่งที่ทำ แต่ไม่ทำเป็นเรื่องสนุก

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer