อ.ไพรวัลย์ ไต่เมฆ

อ.ไพรวัลย์ ไต่เมฆ

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : สารสนเทศ

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

คติประจำตัว : คนจะดีหรือไม่ดี อยู่ที่การกระทำ

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer