อ.ปรวีร์ ถนอมคุณ

อ.ปรวีร์ ถนอมคุณ

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

คติประจำตัว : ก้าวแรกนั้นสำคัญ ก้าวสองนั้น18

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer