อ.ประเสริฐ ศศิธนภูดินันท์

อ.ประเสริฐ ศศิธนภูดินันท์

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

คติประจำตัว : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่เราทำ

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer