อ.กฤษณะ สันติสถาพรสุข

อ.กฤษณะ สันติสถาพรสุข

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คติประจำตัว : ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer