อ.อานัต ทรงฉลาด

อ.อานัต ทรงฉลาด

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์(วิทยาลัยครู)

 

คติประจำตัว : ฝึกแก้ปัญหา อย่าฝึกสร้างปัญหา

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer