อ.จริยา ธัญญสิทธิ์

อ.จริยา ธัญญสิทธิ์

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา

 

คติประจำตัว : <ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว>

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer